I 3 kapitlet säger §8-10-11 så här:

8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till.

Dessa 3 paragrafer kan vi lätt konstatera att Halmstads kommun tänker bryta mot. De tänker spara in på försäkringsresursen, den del i skolans verksamhet som ger barn med behov särskilt stöd för att uppnå de krav som gäller för årskursen.Samtidigt, som man sätter in 2 personer på halvtid att ta fram varför Halmstad hamnar långt ner i betygslistorna, vet ni, det kan jag tala om utan utredning. Kärnhuset i Halmstad ska lägga dessa 2 halvtider på att ta fram verktyg för att fånga upp barn tidigt när de brister i läs- och skrivutvecklingen. Jättebra! Verkligen! Men ärligt talat, tror ni verkligen att indragning av resurspersoner för barn med problem och behov av särskilt stöd är ett led i att höja placeringarna i betygslistorna?

Personligen ser jag bara en sak, segregerade barn på Österled och Anderbergsskolan (framför allt) kommer bli ännu mer segregerade. Deras självkänsla och självförtroende kommer verkligen behöva klättra på enorma berg   för att ens kunna existera.
Alla barn som har en läsproblematik, skrivproblematik eller t ex psykoneurotiska sjukdomar kommer hamna ännu längre ner i samhällsskikten om de ens kommer ur skolan med godkända betyg.

Man ger inte dessa barn särskilt stöd för att ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, för att citera skollagen direkt. Att förneka ett barn resursperson ”för att det finns inga resurser” är idag redan ett stort problem, det kommer inte bli mindre med dessa indragningar.

Att spara in på skolan är lösningen på att bli mer konkurrenskraftig med arbetskraft utomlands. Det är inte lösningen på att öka kunskapen i skolan, det är inte lösningen på de dåliga resultat svenska skolan har redovisat under många år.

I takt med att bonusar ökats, kommunpolitikerna har ökat sin årsinkomst och neddragningarna har ökats har den svenska skolan fått ta käftsmäll efter käftsmäll och våra barns möjligheter i framtiden har drastiskt minimerats.

Om man som förälder lutar sig tillbaka och tror att ens barn får den bästa möjliga utbildningen ska man kanske ta sig en funderare till. Man kan inte slappna av utan hela tiden ha inblick i vad som händer i skolan, hur barnet ligger till i förhållande till läroplanen och hur utvecklingen går. Mitt barns utbilding är idag inte skolans ansvar, det är i högsta grad mitt ansvar och jag som förälder får kriga för att mitt barn ska få det som är deras konstitutionella rättigheter. De rättigheter som Halmstad nu vill frånta dem… ännu mer….